8
49
69
68

Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Uwagi

1.

Złożenie  wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego wraz z dokumentami (świadectwo ukończenia szkoły )

od 15 czerwca 2020r.

do 10  lipca 2020r.

do godz.15:00

 

2.

Termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

  od 31    lipca 2020r.

do 4 sierpnia 2020r.

do godz.15:00

 

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Ze względu na COVID-19 informacja będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły IV LO Puławy

II Termin [1]:

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

31 lipca 2020r.

 

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 13 sierpień 2020r.

do 18 sierpień 2020r.

do godz.15:00

 

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach

do 4 sierpnia 2020r.

 

7.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020r.

 

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

od 13 sierpnia 2020r.

do 18  sierpnia 2020r.

do godz.15:00

 

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 sierpnia 2020r.

do godz.14:00

 

10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły  ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020r.

 

11.

Opublikowanie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 20 sierpnia 2020r.

 

12.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzeniu uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 28 lipca 2020r.[2]

 

13.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia[2]

14.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia[2]

15.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły[2]