wizyta w komendzie policji 2023
Wolontariusze -obsługa Biegu po kremówki 2023
zwycięzcy zawodów w pływaniu 2023
wejście do PZWiK - siedziby IV LO w Puławach
92
69
49
8

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego w Puławach.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Strona używa grafik, aby przedstawić tekst,
 • Zwiększając odstępy w tekście następuje utrata treści,
 • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-27.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anna Matej, sekretariat@rcku.pulawy.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81-886 37 05.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Cypriana Kamila Norwida 8A, 24-100 Puławy

 1. W budynku znajduje się 8 wejść, w tym:
  • wejście główne od strony Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych;
  • wejście do pawilonu dydaktycznego D od strony bloków mieszkalnych;
  • 3 wyjścia ewakuacyjne (w każdym z pawilonów A, B, C);
  • 1 wyjście ewakuacyjne z holu głównego na plac przy bursie od ul. C. K. Norwida;
  • 2 wejścia – wyłącznie dla pracowników z pionu żywieniowego (obsługa stołówki, magazynów) oraz pralni;
  • Strefa kontroli w postaci wejść na kartę od strony hali sportowej ZST oraz ochrony budynku.
 2. Przy głównym wejściu do budynku są schody oraz metalowa pochylnia dla wózków. Pochylnia jest wyposażona w poręcze, które ułatwiają wejście dla osób z problemami w poruszaniu się. Pozostałe wejścia wymagają pokonania schodów.
 3. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach mieści się w budynku przy ul. C.K. Norwida 8A. Do głównego wejścia prowadzą schody oraz metalowa pochylnia dla wózków. Obiekt składa się z 4 pawilonów A, B, C i D połączonych ze sobą korytarzami. W każdym pawilonie jest jedno wyjście ewakuacyjne ze schodami na zewnątrz. W budynku jest całodobowa ochrona mająca dostęp do bieżącego monitoringu miejsc ogólnodostępnych wewnątrz oraz terenu wokół budynku.
 4. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik. Budynek składa się z 4 pawilonów 4-kondygnacyjnych A, B, C i D połączonych ze sobą korytarzami, co umożliwia przemieszczanie się bez wychodzenia na zewnątrz. Wewnątrz budynku od wejścia głównego (na kartę magnetyczną) można poruszać się bez barier architektonicznych wyłącznie do stołówki oraz na parter pawilonu B, gdzie są pokoje mieszkalne. Pomieszczenia biurowe (m.in. sekretariaty, gabinety dyrekcji, biura administracji, izolatka, siłownia) znajdują się na wysokim parterze pawilonu A, a dotarcie do nich wymaga skorzystania ze schodów. Na pozostałych piętrach pawilonów A, B i C rozmieszczone są pokoje mieszkalne z łazienkami. Do pawilonu dydaktycznego D można przejść wewnątrz budynku z pierwszego piętra pawilonu A i dalej schodami w drugiej klatce schodowej na inne kondygnacje, gdzie znajdują się sale lekcyjne, pokój nauczycielski, sanitariaty. Do pawilonu D jest również odrębne wejście od strony bloków mieszkalnych, ale pełni funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Z tej strony przy wejściu nie ma barier architektonicznych, więc siłownia na parterze może być w razie potrzeby dostępna dla niepełnosprawnych. Pozostałe pomieszczenia szkoły znajdują się na wyższych kondygnacjach, więc trzeba poruszać się po schodach.
 5. Jest pochylnia przy głównym wejściu do budynku od strony Hali Sportowej ZST. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na wyposażeniu budynku jest przenośna platforma schodowa, z której mogą skorzystać w razie zaistnienia takiej potrzeby osoby niepełnosprawne. Wymaga to obsługi innych osób.
 6. Na terenie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Ogólnodostępne miejsca znajdują się w pobliżu głównego wejścia oraz na zapleczu. Jest możliwe zabezpieczenie miejsca do parkowania osobom niepełnosprawnym po zgłoszeniu telefonicznym.
 7. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 9. Brak toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.
 10. Przy wejściu głównym z lewej strony jest dzwonek, ale praktycznie niedostępny dla osoby na wózku. Ponadto blisko wejścia znajduje się dyżurka, gdzie można zwrócić się o pomoc lub informację do portiera. Do osoby niepełnosprawnej, która nie jest w stanie pokonać istniejących barier architektonicznych, pracownik może wyjść na hol główny lub przed budynek. Wewnątrz budynku toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Jedynie na parterze pawilonu B drzwi do pokojów i łazienek mają szerokość umożliwiającą wjazd na wózkach inwalidzkich.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.