8
49
69
68

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej czwartego liceum ogólnokształcącego, Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Strona używa grafik, aby przedstawić tekst,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie i ukrywanie,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-05. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Matej, sekretariat@rcku.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81-8863705. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Główne wejście do budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego jest od strony Hali Sportowej ZST i szkolnych boisk. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach jest podjazd z balustradami dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się portiernia, gdzie pracownik udziela informacji oraz może wezwać odpowiedniego pracownika. Interesanci niepełnosprawni mogą być załatwiani przy stoliku na holu głównym.
 2. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego mieści się w trzech czterokondygnacyjnych budynkach (pawilony A, B i C), połączonych ze sobą wspólnym korytarzem. Do stołówki oraz do pawilonu B wejście z głównego holu jest bez barier architektonicznych. Na parterze pawilonu B znajduje się sześć pokojów z łazienkami z szerszymi drzwiami, umożliwiającymi wjazd na wózkach inwalidzkich. Poza tym łazienki nie mają dodatkowych przystosowań pod kątem niepełnosprawnych ruchowo. Do pozostałych dwóch budynków konieczne jest pokonanie co najmniej kilku schodków. Placówka nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra. Do pawilonu D z salami dydaktycznymi możliwe jest wejście od strony osiedla z blokami mieszkalnymi. Na wyższe kondygnacje można dostać się z wykorzystaniem platformy schodowej dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są w pawilonie A na parterze, ale dotarcie tam zarówno od wejścia głównego jak i bocznego wymaga pokonania kilku schodków. Pracownik może wyjść do osoby niepełnosprawnej, która nie jest w stanie pokonać istniejących barier architektonicznych.
 3. Placówka wewnątrz budynku nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Na terenie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Ogólnodostępne miejsca znajdują się w pobliżu głównego wejścia.
 5. Do budynku i pomieszczeń Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.