8
49
69
68

Regulamin rekrutacji do IV LO

REGULAMIN REKRUTACJI
do IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PUŁAWACH

na rok szkolny 2021/2022

 

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz. 1737)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie  oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego ( Dz. U. z 2017r poz. 671 oraz z 2019r. poz.413 ).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r  poz. 502)
 5. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 493, z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.1394)

 

I.Informacje ogólne o rekrutacji do  IV Liceum Ogólnokształcącego w Puławach na rok szkolny 2021/2022 :

 1. Na rok szkolny 2021/2022 prowadzony jest nabór do klasy pierwszej IV LO o profilu sportowym liczącego  24 uczniów realizujących oprócz trzech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, siedmiogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe dla dziewcząt i chłopców z zakresu piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, lekkoatletyki.
 2. Kandydat wybierając oddział, uwzględnia dyscyplinę sportową zgodnie z ofertą szkoły.
 3. Pierwszym językiem obcym nauczanym we wszystkich oddziałach na poziomie kontynuacyjnym w zakresie rozszerzonym jest język angielski.
 4. Oddział sportowy realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania obowiązującym w liceum ogólnokształcącym w danym oddziale (klasie)
 5. Uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego obowiązują wszystkie terminy z rekrutacji ogólnej oraz zaliczenie próby sprawności fizycznej.
 6. Uczeń, ubiegający się o przyjęcie do oddziału sportowego musi dostarczyć orzeczenie lekarskie zaświadczające o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 7. Komisja rekrutacyjna przy przyjmowaniu kandydatów do IV Liceum Ogólnokształcącego w Puławach uwzględnia opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe.

 

 

II.Zasady rekrutacji:

 1. O przyjęcie do IV Liceum Ogólnokształcącego w Puławach może ubiegać się kandydat, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych.

III.Zasady punktacji:

 1. Wartość wyniku próby sprawności fizycznej (max. 50 pkt.).
 2. Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć wskazanych przez szkołę (język angielski i wychowanie fizyczne) – (max. 72 pkt).
 3. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty przyjmując następującą wartość punktową ocen:
 1. celujący – 18 pkt.
 2. bardzo dobry – 17 pkt.
 3. dobry – 14 pkt.
 4. dostateczny – 8 pkt.
 5. dopuszczający – 2 pkt.
 1. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z przedmiotów: język polski, matematyka - przeliczane będą na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,35 pkt.; język obcy nowożytny przeliczany na punkty według zasady: wynik procentowy mnożony przez 0,3 pkt. – ( max. 100 pkt.).
 2. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem –  7 pkt.
 3. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

Lp.

Rodzaj osiągnięcia

Liczba pkt

1

Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 

10

2

Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

3

Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

 

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

Lp.

Rodzaj osiągnięcia

Liczba pkt

1

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 

10

2

Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

3

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

4

Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7

5

Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

6

Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3

 

 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 6, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez  kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,
 • krajowym – przyznaje się 3 pkt,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,
 • powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

 1. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu rozumiane jako systematyczna, dobrowolna, udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np.: aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi, itd.– 3 pkt
 2. Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 250 punktów. Pierwszeństwo w przyjęciu  do klasy będą mieli uczniowie, którzy zdobędą najwyższą ilość punktów oraz ocenę  z zachowania co najmniej poprawną. 
 3. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci, którzy uzyskali lepsze wyniki z prób sprawności fizycznej

IV.Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do IV  Liceum Ogólnokształcącego w Puławach wydrukowany z systemu naboru elektronicznego Vulcan zawierający informacje i załączniki określone w art. 20t Ustawy o systemie oświaty, potwierdzone podpisem kandydata i prawnego opiekuna.
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
 3. Oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, które należy złożyć po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
 4. Dwie fotografie z zapisanymi na odwrocie danymi: imię, nazwisko, data urodzenia – składane wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 5. Karta zdrowia, którą należy dostarczyć do 31 sierpnia 2021 r.
 6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata wydane przez  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

V.Rekrutacja:

UWAGA!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

 HARMONOGRAM REKRUTACJI :

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązuje terminarz rekrutacji i składania:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły

17 - 31 maja 2021  do godz. 15.00

3 - 6 sierpnia 2021

2.

ogłoszenie terminu przeprowadzenia prób sprawności

do 14 maja 2021

 

3.

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

1 -14 czerwca 2021

II termin:

1-8 lipca 2021

6 -10 sierpnia 2021

4.

ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin:
do 17 czerwca 2021

II termin:
do 9 lipca 2021

do 13 sierpnia 2021

5.

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021

16 sierpnia 2021

6.

potwierdzenie przez kandydatów woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

23 -30 lipca 2021 do godz. 15.00

17-20 sierpnia 2021 do godz. 15.00

7.

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021  do godz. 14.00

23 sierpnia 2021

8.

poinformowanie KO o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia 2021

23 sierpnia 2021

 

 Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic (prawny opiekun) kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do IV Liceum Ogólnokształcącego w Puławach.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (prawnego opiekuna) z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic (prawny opiekun) kandydata może wnieść do Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w  Puławach odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, ul. Norwida 8A, 24-100 Puławy, tel.: (81)886-37-05, e-mail.: sekretariat@rcku.pulawy.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu  przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz:
  - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe
  - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu..
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.