wizyta w komendzie policji 2023
Wolontariusze -obsługa Biegu po kremówki 2023
zwycięzcy zawodów w pływaniu 2023
wejście do PZWiK - siedziby IV LO w Puławach
92
69
49
8

Zebrania, szkolenia dla rodziców

Zebrania rodziców: 

  • przeważnie są to środy w dni podane w kalendarzu na dany rok szkolny
  • najbliższe spotkanie z rodzicami:  w maju

Kontakt z wychowawcami klas: 

  • telefonicznie, e-mailem, poprzez e-dziennik lub Teams

Konferencje  dla rodziców

31 maja  2021 - wideokonferencja
„Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii”

Konferencja była adresowana do rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego.
Podczas spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:
  - 
Komunikacja w rodzinie – sposoby skutecznego porozumiewania się z dziećmi
  - Jak wspierać dzieci w czasie pandemii?

Zachęcamy do obejrzenia - link do nagrania z konferencji  

Ważne informacje dla rodziców:

informacje na podst. strony: https://www.portaloswiatowy.pl/, autor: Dariusz Dwojewski

Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia (art. 35 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy (art. 41 ww. ustawy).

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez: uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Wójt może wszcząć postępowanie egzekucyjne

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, pracodawcy, o których mowa w ust. 9 pkt 2, oraz osoby kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, są obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły albo w celu przygotowania zawodowego albo na kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta szkoły podstawowej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian (art. 36 ust. 15 ustawy – Prawo oświatowe). 
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie (art. 40 ust. 2 ww. ustawy).

Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

  • dni zajęć w szkole ponadpodstawowej lub placówce;
  • zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 (art. 42 ust. 2 ww. ustawy).

Jeżeli dyrektor stwierdzi, że uczeń objęty obowiązkiem nauki, nie spełnia tego obowiązku, informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wójt żąda wyjaśnień od rodziców i ewentualnie wszczyna postępowanie egzekucyjne.

Podstawa prawna: